Sistem RoRIS


Prezentare "Sistem de management al traficului pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare - RORIS 2"

Autoritatea Navală Română a început în luna mai 2009 implementarea fazei a II‐a a Proiectului "Sistem de management al traficului pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare - RORIS 2". RoRIS este un sistem complex de monitorizare şi management al traficului de nave pe tot sectorul românesc al Dunării. Sistemul respectă standardele directive 2005/44/EC intrată în vigoare la 20 octombrie 2005.

În momentul de faţă, faza I a proiectului RoRIS (sau VTMIS pe Dunăre) este finalizată, urmând ca în cea de‐a II a fază, sistemul să sufere completări şi să fie implementate noi servicii.

Scopul proiectului RoRIS a fost de a realiza un sistem RIS pentru toată lungimea Dunării care să fie perfect compatibil cu Directiva Europeană 2005/44/EC (Directiva RIS). De asemenea, tot în cadrul fazei II se va realiza interconectarea cu sistemele similare din Austria, Ungaria, Slovacia, Bulgaria sau Serbia.

Proiectul face parte din Axa Prioritară TEN - T, respectiv Axa Prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.2 "Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport" vizând asigurarea standardelor europene de securitate şi de siguranţă în cadrul transportului naval, respectiv îmbunătăţirea Sistemului de Informare privind Managementul Traficului de Nave (VTMIS) şi asigurarea serviciilor de informare fluvială pe căile navigabile ale României.

Judeţele vizate sunt: Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Olt, Mehedinţi, Caraş - Severin.

Finanţarea sistemului este asigurată din fonduri publice nerambursabile, prin Autoritatea de Management în cadrul Programului Operaţional Sectorial - Transport, Axa Prioritară 3 ‐, Modernizarea sectorului de transport în scopul protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor.

Contractul de finanţare al Proiectului a fost semnat la data de 29.10.2009. Valoarea totală a
Proiectului este de 49.989.094 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 42.007.642 lei.

Finanţarea nerambursabilă a Proiectului se va realiza prin contribuţia Comisiei Europene prin Fondul de Dezvoltare Regională în proporţie de 71,12% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 29.875.835 lei şi prin contribuţia Bugetului de Stat, în proporţie de 28,88%, respective 12.131.807 lei.

 

Obiectivele Proiectului:

Sistemele RIS au ca premisă trei mari obiective:

- transportul trebuie să fie sigur (presupune minimizarea numărului accidentelor şi cel al incidentelor în timpul voiajului);

- transportul trebuie sa fie eficient (maximizarea capacităţii efective de transport a căii navigabile, maximizarea capacităţii de încărcare a navelor, reducerea timpilor călătoriei, reducerea costului transportului, reducerea consumului de combustibil, reducerea efortului utilizatorilor RIS, furnizarea unor legături eficiente şi economice între modurile de transport, eficientizarea activităţii din porturi şi terminale);

- transportul trebuie să protejeze mediul (reducerea hazardului de mediu şi reducerea poluării datorate accidentelor, acţiunilor ilegale şi a operărilor normale).

Aceste obiective sunt întărite de faptul că sistemele RIS furnizate trebuie să fie fiabile, eficiente şi realizate în condiţii de respectare a legilor.

Stabilirea obiectivelor Proiectului RORIS II s‐a făcut ca urmare a îndeplinirii
următoarelor cerinţe specifice proiectului:

‐oferirea de servicii de management şi de informare asupra traficului de nave pe
apele interioare RIS, aliniate la cerinţele Directivei RIS EC/44/2005 şi a regulamentelor asociate;

‐creşterea traficului de persoane şi de mărfuri pe apele interioare prin reducerea externalităţilor negative ale transportlui fluvial, ca urmare a reducerii accidentelor şi incidentelor de navigaţie, a reducerii duratelor de transport şi a costurilor;

‐crearea unui spaţiu unic de transport pe ape interioare prin oferirea de servicii de armonizare la nivel european şi prin realizarea interconectării centrelor RIS naţionale.

Proiectul RORIS II se încadrează în Axa prioritară 3, DMI 3.2 care are ca obiective "un transport naval mai sigur prin îmbunătăţirea Sistemului de management al traficului de
nave şi prin Servicii de informare fluvială, pe căile navigabile din România".

Obiectivele Proiectului RORIS II, aliniate la cerinţele Directivei RIS EC/44/2005 a Parlamentului European şi a Regulamentelor specifice ale Comisiei Europene referitoare la această directiva, sunt următoarele:

- creşterea siguranţei transportului prin:

 • creşterea lungimii căilor navigabile asigurate cu servicii de identificare şi localizare automată;
 • creşterea numărului de aplicaţii suport pentru serviciile RIS;

- creşterea eficienţei transportului prin:

 • creşterea numărului de staţii fixe de localizare şi identificare nave;
 • creşterea numărului de staţii radio VHF de comunicare cu navele;
 • creşterea numărului de radare de supraveghere;
 • creşterea numărului de piloni noi;
 • beneficiile (efectele) obţinute din economii de timp (valoarea timpului) pentru transportul de persoane pe Dunăre;

- protecţia mediului datorită:

 • beneficiilor (efectelor) obţinute din reducerea extremităţilor negative pentru transportul de marfă pe Dunăre;
 • reducerea numărului de evenimente de navigaţie/an/navă*km.

Obiectivele Proiectului RORIS II se încadrează în obiectivul general POS‐T de a "promova un sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul în condiţii de siguranţă, rapid şi eficient, pentru persoane şi mărfuri cu nivel de servicii la standardele europene".

 

Arhitectura sistemului RORIS II

Pentru asigurarea interoperabilităţii şi armonizării operaţionale a sistemelor ce sunt parte
din conceptul RIS, este absolut necesară dezvoltarea unei arhitecturi de sistem bazată pe Directiva 2005/44/EC şi pe rezultatele proiectelor europene de cercetare şi dezvoltare
din domeniu (IRIS I, IRIS II, GIS Forum, Platina etc.).

Sistemul RoRIS are o arhitectură funcţională ierarhică structurată pe următoarele nivele:

- Nivelul local ‐ centre locale ‐ asigură colectarea iniţială a datelor de la senzori, recepţionarea datelor de la diferiţi utilizatori, transmiterea de date către diferiţi utilizatori şi transmiterea de date către următorul nivel, cel regional;

- Nivelul regional - centre regionale ‐ recepţionează datele de la nivelul local, filtrează datele duplicate, transmite datele la nivelul naţional, asigură coordonarea la nivel regional şi stabileşte legături între centrele regionale;

- Nivelul naţional - un centru naţional care asigură colectarea datelor de la nivelul regional, asigură coordonarea întregului sistem, realizează schimbul de informaţii cu alte organizaţii, pune la dispoziţie interfeţe externe pentru alte aplicaţii;

- Terminale la Ministerul Transporturilor.

Sistemul RORIS II dezvoltă reţeaua de senzori de localizare şi de identificare nave tip AIS (Automatic Identification System), radare şi monitorizare video tip CCTV (Close Circuit Television). Conceptul şi structura reţelei suport de comunicaţii este complet redefinită
prin transferul digital al tuturor informaţiilor (inclusiv a mesajelor vocale) în tehnologie IP
(Internet Protocol).

Toate informaţiile sunt transmise direct sau prin radiolink‐uri dedicate senzorilor către nodurile de comunicaţie din posturile locale, regionale şi central. Vehicularea informaţiilor între toate aceste noduri de comunicaţii se realizează printr‐un furnizor de servicii de telecomunicaţii extern.

 

Componentele sistemului RORIS II

Senzorii folosiţi în cadrul sistemului sunt: Radar, AIS, CCTV.

- Reţeaua AIS

Noul sistem RoRIS îşi propune extinderea serviciilor AIS existent pentru acoperirea pe cât posibil integrală a Dunării.

Sistemul va fi structurat, de asemenea, pe trei nivele:

 • staţii de bază la nivel local, sau în puncte izolate de‐a lungul Dunării;
 • patru centre regionale la Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Galaţi, Tulcea;
 • un centru naţional în Constanţa.

- Senzorul Radar

Scopul  echipamentului radar va fi de monitorizare şi control al traficului 24 ore/ 7 zile în zonele în care vor fi amplasaţi senzorii. Senzorii Radar vor fi amplasaţi în următoarele locaţii: Moldova Veche, Orşova, Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi, Cernavodă, Brăila, Galaţi, Galaţi - Grindu, Galaţi - Vărsare Prut, Tulcea şi Sulina.

- Senzorul video de zi/noapte

Senzorii video vor permite supravegherea zonelor de interes în condiţii de zi şi noapte la distanţe de 30 ‐ 4000m. Locaţiile în care se vor monta senzori video sunt următoarele: Moldova Veche, Orşova, Drobeta Turnu Severin, Calafat, Giurgiu, Călăraşi, Cernavodă, Brăila, Galaţi, Galaţi - Grindu, Galaţi - Vărsare Prut, Tulcea, Sulina.

- Staţii meteo

Staţiile meteo vor fi instalate în fiecare locaţie unde există Consolă de Operator ECDIS. În cadrul centrelor regionale va fi instalată o singură staţie meteo ale cărei informaţii vor fi afişate ambilor operatori: local si regional. Staţiile meteo vor fi prevăzute cu senzori de măsurare pentru vânt (direcţie şi viteză), temperatura aerului (grade Celsius) şi vizibilitate (MOR).

- Aplicaţia desktop pentru managementul traficului naval fluvial de tip ECDIS 

Aplicaţia ECDIS este parte integrantă a nucleului întregului sistem, aceasta integrând informaţii de la toţi senzorii sistemului.

- Reţeaua pentru comunicaţii de voce VHF

Reţeaua de staţii radio VHF constituie suportul pentru multe dintre serviciile RIS, fiind utilizată pentru: 

 •  servicii de informare asupra căilor navigabile referitor la obstrucţionări temporare ale căilor de navigaţie; funcţionări defectuoase ale echipamentelor de suport pentru navigaţie; schimbări pe termen scurt ale timpilor de operare pentru ecluze şi poduri; restricţii de navigaţie datorate inundaţiilor şi îngheţului; nivelul prezent şi viitor al apei în punctele critice; 
 •  servicii de informaţii strategice; 
 • servicii suport pentru situaţiile de calamitate (coordonarea asistentei navelor de patrulare, informarea asupra incidentelor, prezentarea informaţiilor către navele de patrulare, navelor politiei şi cele pentru intervenţii speciale etc.);
 • servicii de management al ecluzelor şi podurilor mobile;
 • servicii de planificare a voiajului;
 • servicii suport pentru impunerea legilor şi a regulilor în
  următoarele aspecte: managementul trecerilor frontierelor, respectarea cerinţelor privind siguranţa traficului şi respectarea cerinţelor privind protecţia mediului.

Rolul subsistemului de voce VHF este acela de a asigura comunicarea operatorilor din centrele VTS cu navele, ele constituind suportul pentru multe dintre serviciile RIS.

Sistemul de comunicaţii cu navele de tip VHF, conform Regulamentului de radiocomunicaţii pe Dunăre, va avea două niveluri funcţionale:

 • Nivelul local - navele pot comunica între ele şi cu operatorul RIS local; comunicaţiile cu navele vor fi realizate de către operatorii centrului local în aria de acoperire a acestui centru.
 • Nivelul regional ‐ operatorul RIS regional poate comunica cu orice navă din zona sa de jurisdicţie. 

Pentru sistemul de voce VHF vor exista patru centre regionale, fiecare dintre ele având un
număr de centre locale în subordine. Cele patru centre regionale sunt: Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta Turnu Severin. Un sistem similar va fi instalat şi în cadrul VTMIS de
la Canalul Dunăre‐Marea Neagră. Fiecare dintre cele patru centre regionale funcţionează independent de celelalte trei.

 

Serviciile furnizate de Sistemul RORIS II

Aplicaţii suport pentru servicii RIS:

 • raportarea electronică a voiajelor;
 • avize pentru navigatori;
 • managementul ecluzărilor;
 • statistică trafic nave;
 • aplicaţie înmatriculare/evidenţă nave - este un instrument flexibil şi rapid care să ofere o imagine de ansamblu asupra navelor cu pavilion românesc şi a evoluţiei lor de-a lungul timpului din punct de vedere al caracteristicilor tehnice cât şi al status‐ului juridic;
 • aplicaţie/bază de date personal navigant ‐ realizează un mediu de lucru informatizat în domeniile de gestiune şi arhivare electronică a documentelor prin oferirea unei platforme solide de gestiune şi arhivare a documentelor şi înregistrărilor;
 • aplicaţie de tip bază de date pentru identificarea navelor (hull database);
 • servicii suport pentru reducerea efectelor calamităţilor(calamity abatement):

Prin definiţie, o calamitate reprezintă o situaţie sau un eveniment critic, din care
pot să rezulte afectarea siguranţei publice, ameninţări ori pericole pentru viaţa oamenilor sau distrugeri majore de bunuri ori asupra mediului înconjurător.

Astfel de evenimente necesită intervenţii multimodale, pe fronturi suprapuse şi cât mai complete, astfel încât să se minimizeze pe cât de mult posibil efectele situaţiei critice deja declanşate şi să se evite, pe cât posibil, agravarea ori extinderea situaţiei deja declanşate.

Relativ la domeniul naval în general şi fluvial în special, calamităţile au în general legătură cu vasele de transport mărfuri şi călătorii sau infrastructura aferentă navigaţiei.

Procedurile referitoare la calamităţi se tratează în două direcţii distincte:

o intervenţia efectivă la situaţia de urgenţă, în vederea limitării cauzelor şi a înlăturării efectelor calamităţii;

o informarea şi comunicarea referitoare la situaţia în desfăşurare.

Aplicaţia RIS intitulată "Calamity Abatement" va asigura suport informaţional atât pentru autorităţile direct implicate (ANR, Poliţia de Frontieră, IGSU etc.) cât şi pentru navigatori;

 

 • aplicaţia de monitorizarea a navelor cu mărfurilor periculoase (Dangerous Goods):

Măsuri de creştere a securităţii traficului naval sunt în general deja adoptate în toate statele care au legături de navigaţie, atât singular cât şi prin organizaţii specifice, cum ar fi International Maritime Organisation (IMO), International Labour Organisation (ILO) şi World Customs Organisation (WCO).

Aceste organizaţii asigură iniţiative şi coordonare în vederea asigurării securităţii pe diferite căi de transport naval, principalele recomandări de siguranţă referindu‐se la riscurile de poluare în larg, siguranţa vaselor, siguranţa la port, la ecluze, terminale, poduri şi tunele.

Scopul aplicaţiei de monitorizare a navelor cu mărfuri periculoase ("Dangerous Goods") este acela de menţinere a evidenţei în timp real şi a arhivei privitoare la transportul mărfurilor care pot prezenta un grad de risc şi a căror securitate este important sa fie asigurată cu maxim de eficienţă.

 • Informare sintetică a traficului pe ape interioare:

Sistemul RoRIS va dispune de legături VPN între ANR şi staţiile la distanţă, pentru Ministerul Transporturilor. Acestea permit transmiterea unor informaţii sintetice pentru utilizatori cu drepturi predefinite.

Accesul la informaţiile sintetice prezentate utilizatorilor autorizaţi trebuie să aibă
loc prin metode de control riguroase, pe bază de nume de utilizator şi parolă de acces.

 

Interfeţe cu alte sisteme / instituţii

- Interfaţa pentru transfer date către Poliţia de Frontieră

Legătura între RoRIS şi Sistemul de supraveghere a frontierei pe Dunăre se va face
într-un singur punct şi anume între Postul Central RoRIS şi Direcţia Regională Constanţa a Poliţiei de Frontieră.

În cadrul RoRIS se va crea o interfaţă care să asigure transmiterea următoarelor date:

 • date privind urmărirea şi localizarea
  navelor în timp real(AIS şi Radar);
 • liste ale pasagerilor şi echipajului;
 • informaţii privind marfa; mărfuri
  periculoase;
 • date statistice şi analize;
 • informaţii senzori: radar, AIS;
 • alte informaţii din gestiunea ANR:
 • baza de date cu informaţii despre nave, proprietari, etc.;
 • baza de date cu personalul navigant.

Prin integrare PFR va primi informaţii privind navele comerciale de marfă şi
pasageri (date privind poziţia, elementele de mişcare şi voiajul: structură convoi, marfă, echipaj, pasageri).

- Interfaţa cu VTMIS Canal Dunăre Marea‐ Neagră

Sistemul VTMIS Canal Dunăre ‐ Marea Neagră va fi o entitate distinctă, ce va fi definită printr‐o specificaţie tehnică proprie.

Funcţiile de bază vor fi aceleaşi ca ale sistemului RoRIS, la care se vor adăuga funcţii specifice legate de: 

 • managementul ecluzelor;
 • managementul porturilor;
 • taxare/facturare.

- Interfaţa cu AFDJ

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) este un actor foarte important şi cu un rol bine stabilit în domeniul RIS din ţara noastră. De aceea, este necesar ca AFDJ să aibă acces la sistemul RoRIS. Astfel, în noul sistem RoRIS se va crea o categorie de utilizator pentru AFDJ cu următoarele drepturi în sistem:

 • acces la aplicaţia Avize către Navigatori, existând posibilitatea de a genera şi a aduce avizele în starea "publicat" conform aceleiaşi metodologii utilizată de operatorii ANR;
 • acces la modulul din cadrul aplicaţiei Avize către Navigatori care gestionează generarea de avize privind nivelul apei. Operatorii AFDJ vor avea dreptul să modifice şi să actualizeze baza de date asociată cu acest modul şi de asemenea să modifice parametrii modulului pe baza opţiunilor pe care acesta le oferă;
 • actualizarea hărţilor digitale de navigaţie Inland ECDIS folosite de sistemul de vizualizare a traficului de nave, cu respectarea următoarele principii:

- doar operatorii AFDJ au dreptul să actualizeze hărţile Inland ECDIS;

- actualizarea se face dintr‐un singur punct (un singur terminal) simultan pe toate staţiile unde rulează sistemul de vizualizare a traficului de nave;

- operaţia de actualizare trebuie să poată fi confirmată şi verificată de la terminalul de unde s‐a făcut actualizarea imediat după ce procesul s‐a încheiat;

- operaţia de actualizare nu va perturba şi nu va întrerupe funcţionarea normală a sistemului de vizualizare a traficului de nave.

 • acces nerestricţionat la sistemul de vizualizare a traficului de nave.

Din punct de vedere al conectivităţii, integrarea AFDJ în sistemul RoRIS se va face
prin intermediul unei conexiuni securizate directe între sediile AFDJ şi ANR de la Galaţi.

- Interfaţa pentru integrare cu alte centre naţionale RIS

Scopul principal al RIS este îmbunătăţirea siguranţei şi a eficienţei navigaţiei fluviale. Acest deziderat nu poate fi atins numai printr‐o implementare locală ci impune extinderea ariei RIS la nivel european, deziderat posibil numai dacă centrele RIS naţionale sunt interconectate şi au posibilitatea să schimbe date între ele.

Se intenţionează, la nivel minimal, ca cel puţin următoarele tipuri de date să fie interschimbate:

 • informaţii AIS;
 • rapoarte electronice (ERI);
 • informaţii privind corpul navelor (date pentru identificarea navelor).

 

Drepturi de acces în sistemul RORIS

Drepturile de acces în sistemul RORIS sunt utilizate pentru a stabili exact la ce informaţii au
dreptul utilizatorii în funcţie de tipul lor.

Identificarea utilizatorilor în sistem se va face pe bază de nume de utilizator şi parolă, asocierea cu un anumit tip realizându‐se chiar din momentul în care se creează contul
unui utilizator. Username‐urile vor fi unice pentru toţi utilizatorii naţionali şi internaţionali implicaţi în schimbul de date RIS.

 

 

 

 

© Autoritatea Navală Română 2012 - Toate drepturile rezervate. Utilizarea acestui site se face respectand Termenii si Conditiile